Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub muzyczny Bank Club z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14 jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez Kierownictwo Klubu.

2. Jedyną oficjalną stroną klubu muzycznego Bank Club jest strona www.bankclub.pl. Właściciel firmy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

3. Gość klubu będący uczestnikiem imprezy automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z jego udziałem.

4. Na terenie klubu obowiązuje strefa całkowitego zakazu palenia tytoniu, oznaczona odpowiednimi symbolami. W strefach wyznaczonych palenie tytoniu jest dozwolone.

§2
GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

1. Klub czynny jest w piątki i soboty od godziny 22.00. W godzinach wcześniejszych na terenie Klubu może przebywać jedynie obsługa oraz osoby upoważnione przez Kierownictwo Klubu.

2. Godzina zamknięcia Klubu i Baru ustalana jest przez Kierownictwo – stosownie do okoliczności i trwających wydarzeń.

3. Wstęp do Klubu jest płatny, z wyłączeniem imprez, które są oznaczone jako imprezy z wstępem bezpłatnym.

4. Opłata pobierana jest tylko i wyłącznie przez osobę wyznaczoną przez kierownictwo klubu.

5. Opłata za wejście do Klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z Klubu. Opłata za rezerwację jest pobierana w gotówce i wliczana do rachunku konsumpcyjnego.

6. Zasady rezerwacji miejsc można uzyskać pod numerem telefonu +48 696 701 293

7. Klub lub zastrzega sobie prawo zmiany nr stolika lub loży. Osoby, które do wyznaczonej godziny nie zgłoszą się po odbiór rezerwacji u obsługi klubu tracą rezerwację miejsca. Opłacone rezerwacje po odbiorze stolika nie podlegają zwrotowi.

§3
OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

1. Prawo wstępu do Klubu mają:

a) W PIĄTKI I SOBOTY – osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek.

b) Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych – na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z Kierownictwem Klubu.

2. Klub zastrzega sobie PRAWO DO SELEKCJI GOŚCI. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu bez podania przyczyny.

§4
SZATNIA

1. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego klienta korzystającego z szatni.

2. Szatnia jest obowiązkowa.

3. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 3 złote.

4. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki.

5. Na jednym numerku wieszamy maksymalnie jedną kurtkę.

6. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby lub w dniach następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.

7. W sytuacji, gdy klient zgubi numerek z szatni, jest zobligowany, aby poczekać do końca imprezy na zwrot odzieży na podstawie oświadczenia.

8. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni – bez posiadania numerku, decyduje kierownictwo klubu.

9. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak kurtki na danym wieszaku.

10. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

11. W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi klubu (po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem) klientowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości 150 zł.

12. Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki) pozostawione w rękawach lub kieszeniach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.

13. Opłata za zgubiony lub zniszczony numerek wynosi 50 zł.

14. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni. Po upływie tego czasu rzeczy oddawane są do domu dziecka/domów pomocy społecznej.

§5
KARTA KLUBOWA

1. Pierwszeństwo wstępu do Klubu mają osoby posiadające Kartę Klubową, osoby zaprzyjaźnione z klubem oraz goście VIP.

2. Właścicielowi Karty Klubowej przysługuje prawo do uczestnictwa w organizowanych imprezach VIP-owskich. Selekcjoner lub Ochrona może odmówić właścicielowi Karty Klubowej wstępu do Klubu w sytuacji wymienionej w § 2 pkt. 3.

4. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazywana osobie trzeciej. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić okaziciela    Karty o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Zasady otrzymywania Karty Klubowej zawarte są w odrębnym regulaminie.

§6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Klub jest obiektem monitorowanym.

2. Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.

3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.

4. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Ochrony oraz obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

5. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ:

• wnoszenia do Klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

• wnoszenia do Klubu środków odurzających i narkotyków,

•  wnoszenia do Klubu broni oraz materiałów wybuchowych,

•  wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie. W przypadku wniesienia ich na teren Klubu będą one odbierane przez Ochronę i przekazane uprawnionym organom,

• wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie Klubie i oznaczone napisami–Staff only.

•  jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Właściciela Klubu,

• wykonywania zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez ich zgody,

• rzucania jakimikolwiek przedmiotami,

• użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnie z  przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na pufy, hokery, stoliki, blaty barowe, obicia kanap oraz za sprzęt Dja, zanieczyszczanie wyposażenia klubowego

• wychodzenia poza teren Klubu z pojemnikami szklanymi (szklanki, kufle, kieliszki itp.) będącymi własnością Klubu,

• wprowadzania zwierząt do Klubu.

6. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Klubu.

7. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

8. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. . Osoby dopuszczające się zniszczenia wyposażenia Klubu, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną

2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie wobec osób je popełniających będzie obowiązywał zakaz wstępu do Klubu.

3. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

WCHODZĄC DO KLUBU KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU.